คืบหน้าการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู อำเภอบ้านกรวด เป็นจุดผ่านแดนถาวร

0

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ และนายอำเภอบ้านกรวด เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด – ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมจิร วิชิตสงคราม สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลเอก วัลลภ รักเสนาะ) เป็นประธาน มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเรื่อง การขอยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจุดผ่านแดนถาวร

ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำเสนอความพร้อมของส่วนราชการ หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปกำกับดูแล อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงาน โดยได้ตั้งตู้คอนเทนเนอร์เป็นสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หากได้รับการอนุมัติให้เปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันที และเมื่อจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา ในท้องที่ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ไม่เกิน 200 ไร่ ตามที่ได้เสนอเรื่องตามขั้นตอนแล้ว จะดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามที่ได้จัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่ต่อไป

สำหรับความคืบหน้ากรณีการขออนุญาตใช้พื้นที่จำนวนไม่เกิน 200 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารสถานที่ตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู – จุ๊บโกกี ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนกระทรวงเจ้าสังกัดของส่วนราชการ (กระทรวงมหาดไทย) ที่ ขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 นำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอความเห็นต่อโครงการขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยาบางส่วน เพื่อดำเนินการเป็น     จุดผ่อนปรนการค้าฯ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ได้เตรียมแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู ประกอบด้วย
1. แผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบประปา  ระบบไฟฟ้า  ถนน)				
2. แผนพัฒนาด้านอาคารสถานที่ที่ทำการของส่วนราชการต่างๆ			
3. แผนพัฒนาด้านการจัดการขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสีย			
4. แผนพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
5. แผนพัฒนาด้านระบบการคมนาคมขนส่ง			
6. แผนพัฒนาด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับในการพิจารณาในชั้นนี้ สภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) มีมติเห็นชอบให้ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้า      ช่องสายตะกู เป็นจุดผ่านแดนถาวร ส่วนในเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา ก็ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันเพิกถอนพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ไร่ เพื่อดำเนินการตามแผนบริหารจัดการพื้นที่รองรับการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกูต่อไป
การเปิดจุดผ่านแดนถาวรในขั้นตอนต่อไป มีดังนี้
- สภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) นำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
- สภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรและนำลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ที่มา : รายงานการประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และ ภาคเอกชน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ครั้งที่ 6/2561)

คืบหน้าการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู

คืบหน้าการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู

คืบหน้าการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู

กดไลค์เพจ BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.

ผู้เขียน

คอมเม้นต์