บุรีรัมย์ ประชุมคณะกรมการจังหวัดเพื่อสรุปและติดตามโครงการตามนโยบายพัฒนาจังหวัด


จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรมการจังหวัดเพื่อสรุปและติดตามงานตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาจังหวัด นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และหาเรือข้อราชการที่สำคัญ

วันนี้(31 พ.ย.60) เวลา 09.30 น.ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายต่างๆจากภาครัฐสู่ประชาชน และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในห้วงเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เช่น

การสรุปผลการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560

การสรุปรายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำจังหวัดบุรีรัมย์

การสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการกำจัดผักตบชวา

การรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

การรายงานผลการขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์

นอกจากนั้นแล้วยังได้มีการหารือข้อราชการที่สำคัญของส่วนราชการ เช่น

การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค/

การจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช /

การเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้ที่มีสีเหลือง/

การเดินทางผ่านเข้า-ออก บริเวณจุดผ่านแดนตามแนวชายแดน /

การพัฒนาสมรรถนะหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ บุคลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ/

การชี้แจงแนวทางตรวจติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี 2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด /

สรุปสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุประจำเดือนเมษายน 2560 /

การชี้แจงโครงการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารประจำปี 2560 /

โครงการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.เดือนมิถุนายน 2560 /

ผบการดำเนินงานการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ และการรายงานการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาทางสังคม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

Comments

comments


Like it? Share with your friends!

306 shares

You may also like

DON'T MISS

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ