ไม่มีหมวดหมู่

จ.บุรีรัมย์ ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน ครั้งที่ 2/2560


จ.บุรีรัมย์ ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน ครั้งที่ 2/2560

จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน ครั้งที่ 2/2560 เร่งสร้างความเข้าใจข้อกำหนดของพระราชบัญญัติควบคุมขอทาน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด ของพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน

วันนี้ (5 ก.ย.60) ที่ห้องประชุมเมืองแปะ นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักที่ถือปฏิบัติ


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

สำหรับพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน กำหนดว่า การกระทำที่เป็นการขอทาน คือ การขอรับเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อื่นเพื่อเลี้ยงชีพ ไม่ว่าจะเป็นการขอด้วยวาจา ข้อความ หรือกิริยาอาการใด หรือกระทำด้วยวิธีการให้ผู้อื่นเกิดความสงสาร และส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้ยกเว้นการขอเงินหรือทรัพย์สินกันในฐานญาติ

นอกจากนี้การขอทานโดยการแสดงให้ผู้อื่นเห็นถึงความพิการ ความเจ็บป่วย มีบาดแผล หรือเป็นโรคเรื้อรัง หรือนำบุคคลอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน มาเป็นเครื่องมือให้ผู้อื่นเกิดความสงสารและส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้ หรือใช้สัตว์ ไม่ว่าปกติ หรือเจ็บป่วย พิการ มาทำให้ผู้อื่นเกิดความสงสาร หรือเป็นเครื่องมือในการขอทาน ก็ถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

buriramworld

โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งผู้ประสงค์จะขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถให้เตรียม เอกสารประจำตัว พร้อมรูปถ่าย และหลักฐานแสดงว่ามีความสามารถ ไปยื่นคำขอมีบัตรที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด

buriramworld

โดยให้ทำการแสดงให้เจ้าหน้าที่ชมเพื่อพิจารณาจากความไพเราะ ความงดงาม และความสามารถของผู้แสดงเพื่อพิจารณาการออกบัตร ทั้งนี้ทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 21 คน

โดยแบ่งออกเป็นราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 19 คน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 คน และจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 คน ประเภทความสามารถทั้งหมด คือ ดนตรี (เล่นดนตรี ร้องเพลง) ซึ่งเมื่อได้รับบัตรแล้วหากประสงค์จะแสดงความสามารถในพื้นที่ใด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่นั้นๆ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพประกอบจาก pixabay.com


Like it? Share with your friends!

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ