จ.บุรีรัมย์ รวมพลังครู กศน. กว่า 400 คน เทิดทูนชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

จ.บุรีรัมย์ รวมพลังครู กศน. กว่า 400 คน เทิดทูนชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

แบ่งปัน

กศน.บุรีรัมย์ ร่วมกับ กอ.รมน.จัดอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และครู กศน.ตำบล เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 400 คน

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ ในนามกลุ่มปราสาทหิน

โดยได้รับความร่วมมือจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งดำเนินงานเพื่อจัดการศึกษาเรียนรู้แก่ผู้เรียนและประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก

กิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นการบูรณาการระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับ กอ.รมน. ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านเทิดทูนสถาบัน อีกทั้งยังเชื่องโยงกับศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเป็นพลเมือง หน้าที่พลเมือง ที่เน้นความรับผิดชอบ เน้นความรู้รักสามัคคี รู้ความเป็นมาเป็นไป รู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่จะช่วยสร้างความรักชาติ ศาสนา และบูรพมหากษัตริย์ ที่ได้สละเลือดเนื้อเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยให้เราได้อยู่มาจนทุกวันนี้


จึงขอให้ทุกคนช่วยกันขยายผลโครงการ เพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ถูกต้องไปสู่เด็กและเยาวชนต่อไป


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

คอมเม้นต์

คอมเม้นต์