ไม่มีหมวดหมู่

จ.บุรีรัมย์ เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับจังหวัด


จ.บุรีรัมย์ เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับจังหวัด

วันนี้(4 ก.ย. 60) ที่ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับจังหวัด โดยมี ส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

โดยให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ไปสู่การปฏิบัติ และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

จึงให้จังหวัดดำเนินการ โดยการจัดทำแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ตามกรอบแนวทางการจัดทำแผนฯ ระยะ 5 ปี ของสำนักงาน ป.ป.ท.


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลอย่างมีรูปธรรม

สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำแผนตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”

buriramworld

โดยยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น คือ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต, สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย, พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก และปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจริต ผนวกกับธรรมนูญสันติสุข 9 ดี ของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์


Like it? Share with your friends!

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ