ไม่มีหมวดหมู่

ปชส.บุรีรัมย์ นำเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง หวังนำความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขยายสู่ชุมชน


สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.บุรีรัมย์ นำเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง หวังนำความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่หมู่บ้าน ชุมชน ของตนเอง


นางผุสดี เสริมใหม่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ปวงชนชาวไทยมาเป็นระยะเวลานาน ในช่วงตั้งแต่ก่อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ

เพื่อมุ่งให้พสกนิกรได้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน มั่นคง และปลอดภัย ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามกระแสโลกาภิวัฒน์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเป็นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา จึงจัดทำโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560

โดยการนำเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย สื่อมวลชนทุกแขนง ทั้ง สื่อโทรทัศน์ สื่อโซเชี่ยล นักจัดรายการวิทยุ ตลอดจนอาสามัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน(อป.มช.) และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 40 คน


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้าน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสุขวัฒนา ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ของนายคำนึง เจริญศิริ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์ไพรัตน์ ชื่นศรี และ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาไทย ครูบาคำเดื่อง ภาษี ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้และศึกษาเศรษฐกิจ และสามารถนำองค์ความรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และขยายผลไปสู่ หมู่บ้าน ชุมชน ของตนเองต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์


Like it? Share with your friends!

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ