ไม่มีหมวดหมู่

ผืนป่าไม่เคยหลับใหล!!! เยาวชนกับป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์


กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ ปลูกจิตสำนึกเยาวชนรอบป่าดงใหญ่ให้มีส่วนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

***เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.60 พันเอกจะเด็ด นวลมณี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่โรงเรียนบ้านลำนางรอง ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ และร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าจำนวน 4 ไร่ บริเวณทางด้านทิศใต้เขาลูกช้างพื้นที่ป่าดงใหญ่ พร้อมกับจัดทำบัญชีคุมต้นไม้ที่ร่วมกันปลูก


เพื่อปลูกจิตสำนึกเด็ก เยาวชน ภาคประชาชนให้เกิดความรัก หวงแหน เข้าใจในการฟื้นฟู ปกป้อง อนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ตลอดทั้งให้รู้จักใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

โดยมีเยาวชนจาก โรงเรียนบ้านลำนางรอง โรงเรียนคลองโป่ง โรงเรียนซับคะนิง และโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ ร่วมโครงการจำนวน 247 คน


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

****พันเอกจะเด็ด นวลมณี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะด้านป่าไม้ อาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อความมั่นคง

ลำพังเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่กี่คนคงไม่เพียงพอที่จะดูแลรักษาพื้นป่าได้ทั้งหมด หรือแก้ไขปัญหา ด้านอาหาร พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงได้อย่างแน่นอน การแก้ไขปัญหาดังอย่างยั่งยืน คือ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

โดยการบูรณาการ ของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”


ซึ่งการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมจะต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่สอดรับ และเป็นไปตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558 – 2564

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์


Like it? Share with your friends!

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ