ไม่มีหมวดหมู่

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ลงนามร่วมสถานศึกษา 201 แห่งมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการศึกษา


สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ลงนามร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด 201 แห่งมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการศึกษา

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปนระถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่มีเป้าหมายหลัก คือ คุณภาพของนักเรียน ให้เป็นผู้รักการเรียนรู้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมโลก


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

(6 ธ.ค.60)  นายพิพัฒน์  พุ่มยี่สุ่น   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้มอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาแก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 201 โรงเรียน ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

 โดยกล่าวว่า ภารกิจในการศึกษาเป็นเรื่องท้าทาย  ทำอย่างไรนักเรียนของเราจะมีคุณภาพอยู่ในระดับแนวหน้า  ซึงจำเป็นจะต้องพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้รักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข

ดังนั้น เป้าหมายสำคัญที่ต้องพัฒนาคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน  โดยนำรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้  (Professional Learning Community  : PLC) และการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ   หรือ Active Learning

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการคิด วิเคราะห์ ปฏิบัติ ด้วยตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น  นอกจากการทำให้นักเรียนเป็นคนเก่งแล้ว ต้องสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือความเป็นคนดี มีคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมที่ดีและสงบสุข

 สำหรับการทำงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรทุกคนต้องมีจิตบริการ มีความรับผิดชอบหน้าที่ของตน และการทำงานเป็นทีม  รวมทั้งมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายในการทำงาน  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
หลังจากการมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาแล้ว ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 201 โรงเรียนด้วย

ที่มาภาพ//ข่าว : สุรชัย  พิรักษา / สวท..บุรีรัมย์


Like it? Share with your friends!

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ