ไม่มีหมวดหมู่

ส่องความคืบหน้า 2 โครงการใหญ่ บนพื้นที่กว่า 750 ไร่ ดันบุรีรัมย์ขึ้นจังหวัดแนวหน้าด้านการแพทย์


จากรายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และ ภาคเอกชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (ครั้งที่ 11/2560) วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560  ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

ความคืบการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อก่อตั้งโรงพยาบาล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

(๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ “ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกเขากระโดง” ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ ๔๑๓๐/๒๕๑๕ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดตั้งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์และคณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื้อที่ประมาณ ๔๖๐ ไร่


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

  – ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

– อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด  ได้จัดประชาคมราษฎรผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อรับฟังความคิดเห็นว่าจะยินยอมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ใช้ประโยชน์ได้หรือไม่  เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕

– นำผลการประชาคมเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

– ทำการรังวัดตามการนำชี้ของ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

– ประกาศมีกำหนด ๓๐ วัน  เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

– เสนอขอความเห็นคณะกรรมการ ๒ คณะ ดังนี้

๑. คณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๙ ประจำจังหวัด

๒. คณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐประจำจังหวัด

  – จัดส่งเรื่องราวให้ สปก.จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำจัดประชุมของคณะกรรมการฯ จำนวน  ๒ คณะ ดังนี้

๑. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.)

๒. คณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) (ระดับกรม)

– เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด  ลงนามอนุญาต

– จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และคณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

(๒) โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ “ที่ทำเล เลี้ยงสัตว์โคกเขากระโดง” ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ ๔๑๓๐/๒๕๑๕  ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื้อที่ประมาณ ๒๙๑.๑๖ ไร่

– ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

– อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด  ได้จัดประชาคมราษฎรผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน  เพื่อรับฟังความคิดเห็นว่าจะยินยอมให้โรงพยาบาลบุรีรัมย์  ใช้ประโยชน์ได้หรือไม่  เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

– นำผลการประชาคมเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

– ทำการรังวัดตามการนำชี้ของ อำเภอเมืองบุรีรัมย์  องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด และโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

– ประกาศมีกำหนด ๓๐ วัน  เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

– เสนอขอความเห็นคณะกรรมการ ๒ คณะ ดังนี้

๑. คณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๙ ประจำจังหวัด

๒. คณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐประจำจังหวัด

– จัดส่งเรื่องราวให้ สปก.จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำจัดประชุมของคณะกรรมการฯ จำนวน  ๒ คณะ ดังนี้

๑. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.)

๒. คณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) (ระดับกรม)

– เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด  ลงนามอนุญาต

– จัดตั้งโรงพยาบาลอำเภอเมืองบุรีรัมย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ที่มาข้อมูล : รายงานการประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ

ที่มาภาพ : องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                                     


Like it? Share with your friends!

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ