ส่องผังแม่บท!!! กลุ่มอาคารคณะแพทย์-พยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์


ส่องผังแม่บท!!! กลุ่มอาคารคณะแพทย์-พยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

หลังจากที่มีการลงนามความสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายแพทย์จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์

ในการร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ทั้งทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ เครื่องมือ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

เพื่อการผลิตบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้บรรลุเป้าหมาย โดยขณะนี้ได้มีการพัฒนาเตรียมหลักสูตรไปแล้วประมาณ 80-90 %

ที่มาภาพ : ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์

และเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองหัวช้าง

ตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ได้พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน ๓ ราย ได้แก่

๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ที่สงวนเลี้ยงสัตว์เขากระโดง” ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดเนื้อที่ประมาณ ๔๐๐ ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารคณะพยาบาลศาสตร์และอาคารด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

๒) โรงพยาบาลพยาบาลบุรีรัมย์ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ที่สงวนเลี้ยงสัตว์เขากระโดง” ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดเนื้อที่ ๒๙๑ ไร่ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และ

๓) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ที่สาธารณประโยชน์โคกหนองหัวช้าง” ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดเนื้อที่ ๕ ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกหัวช้าง ตำบลอิสาณ

ผังแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พื้นที่โคกเขากระโดง

ที่มาภาพ : Decon Bru

ทั้งนี้ ผังแม่บทดังกล่าวข้างต้น ถูกเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ งานออกแบบและก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (http://decon.bru.ac.th) ซึ่งอย่างที่ได้เห็นกันในภาพว่า นอกจากคณะพยาบาลศาสตร์และสาธารณะสุขศาสตร์แล้ว ทางงานออกแบบและก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ยังได้บรรจุร่างอาคารและผังแม่แบบของคณะอื่นๆลงในในผังด้วยดังนี้

คณะแพทยศาสตร์

ภาพประกอบ – ป้ายคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพประกอบ - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภาพประกอบ – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะทัณตแพทยศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

ภาพประกอบ - ป้ายคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ภาพประกอบ – ป้ายคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาพประกอบ - อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาพประกอบ – อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

และคณะเทคนิคการแพทย์

ภาพประกอบ อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาพประกอบ อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แม้จะยังไม่ได้รับการยืนยันว่าคณะดังกล่าวข้างต้นจะเปิดตามมาจากคณะพยาบาลศาสตร์และสาธารณะสุขศาสตร์ในเร็ววันนี้หรือไม่ (อยู่ในแผน 15 ปี) แต่อย่างน้อยก็การันตีได้แน่นอนแล้วว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎอันดับหนึ่งแห่งภาคอีสานแห่งนี้ มีแผนที่จะดำเนินการในการเปิดสอนคณะดังกล่าวไม่มากก็น้อยตามแต่ความเป็นไปได้

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมา

ภาพหน้าปกจาก ภ.ซีรี่ย์ญี่ปุ่น ทีมดราก้อน คุณหมอหัวใจแกร่ง

Comments

comments


Like it? Share with your friends!

4.6k shares

You may also like

DON'T MISS

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ