ไม่มีหมวดหมู่

ส่องผังแม่บท!!! กลุ่มอาคารคณะแพทย์-พยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์


ส่องผังแม่บท!!! กลุ่มอาคารคณะแพทย์-พยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

หลังจากที่มีการลงนามความสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายแพทย์จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์

ในการร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ทั้งทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ เครื่องมือ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

เพื่อการผลิตบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้บรรลุเป้าหมาย โดยขณะนี้ได้มีการพัฒนาเตรียมหลักสูตรไปแล้วประมาณ 80-90 %


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

ที่มาภาพ : ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์

และเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองหัวช้าง

ตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ได้พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน ๓ ราย ได้แก่

๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ที่สงวนเลี้ยงสัตว์เขากระโดง” ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดเนื้อที่ประมาณ ๔๐๐ ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารคณะพยาบาลศาสตร์และอาคารด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

๒) โรงพยาบาลพยาบาลบุรีรัมย์ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ที่สงวนเลี้ยงสัตว์เขากระโดง” ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดเนื้อที่ ๒๙๑ ไร่ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และ

๓) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ที่สาธารณประโยชน์โคกหนองหัวช้าง” ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดเนื้อที่ ๕ ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกหัวช้าง ตำบลอิสาณ

ผังแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พื้นที่โคกเขากระโดง

ที่มาภาพ : Decon Bru

ทั้งนี้ ผังแม่บทดังกล่าวข้างต้น ถูกเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ งานออกแบบและก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (http://decon.bru.ac.th) ซึ่งอย่างที่ได้เห็นกันในภาพว่า นอกจากคณะพยาบาลศาสตร์และสาธารณะสุขศาสตร์แล้ว ทางงานออกแบบและก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ยังได้บรรจุร่างอาคารและผังแม่แบบของคณะอื่นๆลงในในผังด้วยดังนี้

คณะแพทยศาสตร์

ภาพประกอบ – ป้ายคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพประกอบ - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภาพประกอบ – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะทัณตแพทยศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

ภาพประกอบ - ป้ายคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ภาพประกอบ – ป้ายคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาพประกอบ - อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาพประกอบ – อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

และคณะเทคนิคการแพทย์

ภาพประกอบ อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาพประกอบ อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แม้จะยังไม่ได้รับการยืนยันว่าคณะดังกล่าวข้างต้นจะเปิดตามมาจากคณะพยาบาลศาสตร์และสาธารณะสุขศาสตร์ในเร็ววันนี้หรือไม่ (อยู่ในแผน 15 ปี) แต่อย่างน้อยก็การันตีได้แน่นอนแล้วว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎอันดับหนึ่งแห่งภาคอีสานแห่งนี้ มีแผนที่จะดำเนินการในการเปิดสอนคณะดังกล่าวไม่มากก็น้อยตามแต่ความเป็นไปได้

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมา

ภาพหน้าปกจาก ภ.ซีรี่ย์ญี่ปุ่น ทีมดราก้อน คุณหมอหัวใจแกร่ง


Like it? Share with your friends!

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ