ไม่มีหมวดหมู่

หาที่สุดมิได้!!! ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ 8 โครงการพระราชดำริที่ช่วยทำให้ชีวิตคนบุรีรัมย์ดีขึ้น ตอนที่ 1


โครงการพระราชดำริจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 8 โครงการ

โครงการพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ ได้พระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาแหล่งน้ำ ฯลฯ ในพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินโดยตรง เช่น โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เป็นต้น

โครงการ


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

1. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านบุ บ้านกระเจา ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

สถานที่ตั้ง หมู่บ้าน/ตำบล/ อำเภอ

บ้านกระเจา หมู่ที่ 7 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานรับผิดชอบ

– หน่วยงานมูลนิธิชัยพัฒนาส่งเจ้าหน้าที่มาบริหารจัดการในพื้นที่

– หนวยงานรับผิดชอบหลักสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

– หนวยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แหล่งที่มา งบประมาณ พ.ศ. …

– กรมพัฒนาที่ดินปงบประมาณ 2540

– กรมหมอนไหมปงบประมาณ พ.ศ.2559

– งบปกติกรมวชิาการเกษตร

ลักษณะของโครงการ


– โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ เปนแหลงปฏิบัติใหแกราษฎรเพื่อการเรียนรูดานการเกษตรการปลูกพืช การผลิตอาหารในชุมชน การถายทอดความรูปลูกหมอน เลี้ยงไหม โดยสนับสนุนพันธุพืชไร ไมผล ไดแกออยคั้นน้ํามันสําปะหลังและพันธุพืชผักตางๆรวมทั้งมีการอบรมเผยแพรงานวชิาการเกษตรแกเกษตรกรในโครงการและราษฎรพื้นที่ใกลเคียง

– ดําเนินการในพื้นที่ 500 ไร แบงเปนพื้นที่การเพาะปลูกพืชชนิดตางๆ เชน ยางพารา ขาว พืชผักปลอดภัย และปลูกพืชอื่นๆ โดยหราษฎรในหมูบานหมุนเวยีนมาเพาะปลูกใชประโยชนจากพื้นที่

ผลการดำเนินงานถึงปัจจุบัน

อบรมใหความรูเกษตรกรในพื้นที่รบัผิดชอบของโครงการฯในดานการพัฒนาปรับปรุงบํารุงดินและแหลงน้ําตาม’รปู แบบตางๆ เชน ขุดบอเก็บกักน้ํา จัดทําระบบน้ําดวยทอในแปลงผักและผลไม การใชปุยพืชสด ปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพพรอมทั้งสนับสนุนปจจัยตางๆ เพื่อใหโครงการฯและเกษตรกรไดนําไปดําเนินการและใชประโยชนตอไป มีกิจกรรมหลักๆ ดังนี้

1) กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี

2) แปลงตนแบบ/แปลงสาธิต

– แปลงตนแบบการผลิตออยคั้นน้ําพันธุสุพรรณบุรี 50 จํานวน 10ไร

– สรางแปลงตนแบบเพื่อขยายพันธุสมโอ จํานวน 1ไร 100 ตน

– สรางแปลงตนแบบการผลิตมะนาวนอกฤดู 50 บอ

3) การฝกอบรมสถานที่โครงการฟารม ตัวอยางฯกระสัง ดังนี้

ป 2558 หลักสูตรการปลูกไมผลและการขายพันธุพืชผูเขาอบรมจํานวน 50คน
ป 2559 หลักสูตรการปลูกมะนาวในวงบอและผลิตมะนาวนอกฤดูผูเขาอบรมจํานวน 50 คน

– ปจจุบันราษฎรที่ไดรับการแบงพื้นที่เพาะปลูก ไดปลูกผักจําหนายสงหางแม็คโคร จังหวดัสุรินทร

ปัญหา/อปุ สรรค
ปจจัยสนับสนุนจากหนวยงานยังไมเพียงพอ/เกษตรกรขาดความมุงมั่นในการพัฒนาตนเอง/สภาพดินในพื้นที่โครงการยังตองการปรับปรุงบํารุงอีกมาก/ฤดูแลงน้ําไมเพียงพอตอกิจกรรมเกษตรในโครงการ แตฤดูฝนน้ําทวม

แนวทางแก้ไข

จัดสรรวัสดุ และปจจัยการปรับปรุงบํารุงดินใหครอบคลุมและเพียงพอ/สงเสริมการเพิ่งพาตนเองและตอยอดการดําเนินงานภายหลังไดรับการสงเสริมจากเจาหนาที่/เจาหนาที่ตองมีการติดตามงานและเปนที่ปรึกษาแกเกษตรกรอยางตอเนื่อง และมีการประชาสัมพันธขยายผลการดําเนินงานสูชุมชนใกลเคียง/ขุดลอกแหลงน้ําใหสามารถเก็บกักน้ําไดมากขึ้น และปรับพื้นที่ในแปลงเกษตรเพื่อใหสามารถระบายน้ําไดถึงฤดูน้ําหลาก

ติดตามอ่านโครงอ่านอื่นๆได้ทาง BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.


Like it? Share with your friends!

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ