โครงการศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชายแดนด่านช่องสา­ยตะกู จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชายแดนด่านช่องสา­ยตะกู จังหวัดบุรีรัมย์

แบ่งปัน

โครงการศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชายแดนด่านช่องสา­ยตะกู จังหวัดบุรีรัมย์
เจ้าของโครงการ – กรมโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดที่มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศ­เพื่อนบ้าน อย่างจังหวัดบุรีรัมย์ มีจุดผ่อนปรนชั่วคราวช่องสายตะกู ที่ช่วยส่งเสริมการค้าขาย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่­ตามแนวชายแดน เป็นอีกหนึ่งแห่ง ที่มีความพยายามผลักดันให้เปิดเป็นด่านการ­ค้าถาวรเพื่อเชื่อมต่อไทย-กัมพูชา

ที่สำคัญเส้นทางนี้ อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วย โดยล่าสุดขณะนี้ทุกภาคส่วนได้เตรียมพร้อมรองรับการขายตัวไว้ล่วงหน้าแล้ว

คอมเม้นต์

คอมเม้นต์