รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2561

0

รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2561 “เศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 5.3 จากที่ขยายตัวร้อยละ 3.4 ในปีที่ผ่านมา จากการขยายตัวของภาคเกษตรกรรมและภาคบริการ ที่ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด”

1. เศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2561

1.1 ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ปี2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.3 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ ร้อยละ 1.0 - 10.5) โดยเป็นการขยายตัวจาก

ด้านอุปทาน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.3 -13.1) ตามภาคเกษตรกรรมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.1 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.3 – 8.2) ตามปริมาณ ผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้น ภาคบริการ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 9.3 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ2.4 – 17.6) เนื่องจากรายได้สนามบินและจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะชะลอตัวร้อยละ 2.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.8 – 2.3) สะท้อนจากจ านวนโรงงานและทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรมที่ ขยายตัวเพียงเล็กน้อย

ด้านอุปสงค์ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ (-0.2) – 5.5) ตามการลงทุนภาคเอกชนที่คาดว่าขยายตัวร้อยละ 2.9 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.0 – 5.0) จากพื้นที่ อนุญาตก่อสร้างและจ านวนสินเชื่อเพื่อการลงทุนที่คาดว่าขยายตัวร้อยละ 2.7 และ 3.0 เป็นการลงทุนเพื่อรองรับ การขยายตัวของจังหวัดจากการเป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศและก าลังจะกลายเป็นศูนย์กลางการ ท่องเที่ยวระดับอาเซียน การบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.0–8.5)ตามจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น ส าหรับการใช้จ่ายภาครัฐบาล คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ (-0.3) – 4.9) ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล

1.2 ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2561 คาดว่าจะอยู่ ที่ร้อยละ -1.0 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ (-1.0) –(-1.0)) ลดลงจากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ -0.1 ตามการปรับตัวลดลงของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ส าหรับการจ้างงานในปี 2561 คาดว่าจังหวัดบุรีรัมย์จะมีการจ้างงานจ านวน 625,794 คน (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 619,660-633,018) หรือขยายตัวร้อยละ 1.2 ตามภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด

อ่านเพิ่มเติมได้ที่..http://www.cgd.go.th/cs/brm/brm/ประมาณการเศรษฐกิจ.html

กดไลค์เพจ BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.

ผู้เขียน

คอมเม้นต์