นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาผลักดันการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI อย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก

รวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้สินค้าด้วยความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถผลิตได้เฉพาะท้องถิ่น ซึ่งภายในปีงบประมาณ 2563 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทย 18 รายการ ทำให้ปัจจุบันมีสินค้า GI ไทยที่ขึ้นทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 134 รายการ สร้างมูลค่าการตลาดให้สินค้าชุมชนกว่า 5,378 ล้านบาท โดยยังมีคำขอ GI ไทยที่อยู่ระหว่างพิจารณา     อีก 21 คำขอ”

โดยสินค้า GI 2 รายการล่าสุดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อปลายปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้แก่

(1) ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ ซึ่งขึ้นทะเบียนทั้งข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวขาว ที่แปรรูปมาจาก ข้าวหอมมะลิพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 ปลูกในฤดูนาปี บนพื้นที่ที่มีแร่ธาตุจากดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ อันอุดมสมบูรณ์ ทำให้เมล็ดข้าวเรียวยาว เลื่อมมัน มีท้องไข่น้อย เมื่อหุงสุกจะเหนียวนุ่มไม่แข็งกระด้าง

ขึ้นทะเบียน“ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์”-“ส้มแม่สิน”เป็นสินค้าGI


(2) ส้มแม่สิน จังหวัดสุโขทัย เป็นส้มพันธุ์ส้มเขียวหวาน ผลค่อนข้างกลมแป้นเล็กน้อย เนื้อในผลมีสีส้ม     อมทอง รสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อแน่น ผนังกลีบบาง ถุงส้มนิ่ม สีเปลือกแตกต่างกันไปตามฤดูกาล     โดยฤดูหนาว จะมีเปลือกสีทอง ฤดูร้อนเปลือกสีน้ำตาลมีกระ และฤดูฝนเปลือกสีเขียวปนสีน้ำตาล

ขึ้นทะเบียน“ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์”-“ส้มแม่สิน”เป็นสินค้าGIทั้งนี้ หลังจากที่สินค้าเหล่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าผลักดันให้มีการจัดทำระบบควบคุมมาตรฐานสินค้า GI เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า ตลอดจนส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์และช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สินค้า GI ไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้างและสร้างรายได้สู่ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

TNN